Nova Mercedes-Maybach S-Klasa.

Bogatstvo nezavisnosti.